Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer1

 

BEK nr 1186 af 07/12/2009

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer1)

I medfør af § 9 u, stk. 3-7, § 9 v, stk. 2-4, § 9 w, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2-4, § 9 x, stk. 1-3, § 9 y, § 9 z, stk. 2 og 3, § 9 æ, § 9 ø, stk. 1 og 4, § 44, stk. 1, § 45, stk. 2 og 7, § 51, stk. 3, § 53, § 67, § 80, stk. 1 og 2, og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, og § 1, stk. 3, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, samt efter forhandling med ju? stitsministeren fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på alle typer af batterier og akkumulatorer uanset deres form, volumen, vægt, materialesammensætning og brug, jf. dog § 2.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer.
Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder endvidere anvendelse ved registrering af 1) producenter og importører, der markedsfører batterier og akkumulatorer,
2) kommunale opsamlingssteder for producenter og importørers afhentning af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer,
3) kollektive ordninger og
4) modtagepladser.

Stk. 4. Endelig finder bekendtgørelsen anvendelse ved informations- og oplysningspligt for producenter og importører af batterier og akkumulatorer.

Stk. 5. Medmindre andet følger af denne bekendtgørelse, finder den øvrige lovgivning om håndtering af affald tillige anvendelse.

Stk. 6. Ved import og eksport af udtjente batterier og akkumulatorer finder de til enhver tid gældende regler om import og eksport af affald tillige anvendelse.
§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke batterier og akkumulatorer, som benyttes i
1) udstyr med tilknytning til beskyttelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og andet udstyr, bortset fra produkter der ikke er fremstillet til specifikt militære formål, eller
2) udstyr, der er beregnet til opsendelse i rummet.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) Batteri eller akkumulator: Enhver elektrisk eller elektronisk energikilde, som dannes ved direkte omdannelse af kemisk energi, og som består af en eller flere primære battericeller, der ikke kan genoplades, eller af en eller flere sekundære battericeller, der kan genoplades.
2) Batteripakke: Enhver samling af batterier og akkumulatorer, der er forbundne, indkapslet, eller forbundne og indkapslet i et hylster til en samlet enhed, som slutbrugeren ikke skal kunne dele eller åbne.
3) Behandling: Som defineret i bekendtgørelse om affald.
4) Bilbatteri eller -akkumulator: Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der leverer strøm til startmotorer, lygter og tændingsanlæg.
5) Bortskaffelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald.
6) Bærbart batteri eller bærbar akkumulator: Ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der
a) er forseglet,
b) kan være håndholdt og
c) ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.
7) Distributør: Enhver, som erhvervsmæssigt leverer batterier og akkumulatorer til en slutbruger.
8) Genanvendelse: Oparbejdning i en produktionsproces af affaldsmaterialer til deres oprindelige formål eller andre formål bortset fra energiudnyttelse.
9) Impermeabelt areal: Et område med en tæt belægning, der kan modstå påvirkning fra væsker, uden fare for nedsivning til jord og grundvand.
10) Industribatteri eller -akkumulator: Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der udelukkende er udviklet til industrielle eller erhvervsmæssige formål eller anvendes i enhver form for elektriske køretøjer.
11) Knapcellebatteri: Ethvert lille rundt bærbart batteri eller enhver lille rund bærbar akkumulator, hvor diameteren er større end højden, til anvendelse i specialudstyr såsom høreapparater, armbåndsure, mindre bærbart udstyr og nødstrøm.
12) Producent eller importør: Enhver i Danmark, som for første gang erhvervsmæssigt markedsfører batterier eller akkumulatorer, herunder sådanne indbyggede i udstyr eller køretøjer i Danmark. Ved markedsføring forstås overdragelse eller tilrådighedsstillelse til tredjemand mod eller uden vederlag, herunder indførsel i det danske toldområde.
13) Særskilt håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer.
14) Udstyr: Enhver form for elektrisk eller elektronisk udstyr som defineret i bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som helt eller delvist drives eller kan drives af batterier eller akkumulatorer.
15) Udtjent batteri eller akkumulator: Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der er affald i henhold til bekendtgørelse om affald.

Stk. 2. Når der i denne bekendtgørelse anføres mængde eller kg, menes der den eksakte vægt af batterier eller akkumulatorer i kg inklusive elektrolyt, eksklusive vægten på udstyret, hvori batteriet eller akkumulatoren er indeholdt, emballage, brugsanvisninger, vejledninger, manualer og lignende. Producentregister for producenter og importører

§ 4. Dansk Producentansvarssystem fører som dataansvarlig et elektronisk register (Producentregistret) over
1) producenter og importører, der markedsfører alle typer batterier og akkumulatorer, jf. §§ 6 og 11,
2) kommunale opsamlingssteder for producenter og importørers afhentning af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, jf. § 19, stk. 1,
3) kollektive ordninger, jf. § 34, og
4) modtagepladser, jf. § 12, stk. 3.

Stk. 2. Registret er offentligt tilgængeligt og findes på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside, www.dpa-system.dk.

§ 5. Producenter og importører, der markedsfører batterier og akkumulatorer i Danmark, er senest 14 dage før markedsføringen påbegyndes, pligtige til at lade sig registrere hos Dansk Producentansvarssystem, jf. § 6. Producenter og importører, der markedsfører bærbare batterier og akkumulatorer, er tillige pligtige til at lade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen, jf. § 7.

§ 6. Producenter og importører af batterier og akkumulatorer skal foretage registreringen elektronisk via Dansk Producentansvarssystems hjemmeside, www.dpa-system.dk. Registreringen skal indeholde de i bilag 2 nævnte oplysninger.

Stk. 2. Dansk Producentansvarssystem skal bekræfte registreringen over for producenten eller importøren senest 14 dage efter, at registreringen er foretaget.

Stk. 3. Producenterne og importørerne skal meddele ændringer i de registrerede oplysninger til Dansk Producentansvarssystem senest en måned efter, at ændringerne er konstateret.

§ 7. Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal lade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen, jf. stk. 2.

Stk. 2. Registrering sker ved, at producenten eller importøren via www.virk.dk udfylder en digital registreringsblanket.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen skal efter modtagelsen af blanketten registrere producenten eller importøren og elektronisk overføre oplysningen til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen skal bekræfte registreringen over for producenten eller importøren.

Stk. 5. Producenterne og importørerne skal meddele ændringer i de registrerede oplysninger til Erhvervsstyrelsen senest 8 dage efter, at ændringerne er konstateret.

Stk. 6. Erhvervsstyrelsen skal efter modtagelse af ændringer, jf. stk. 5, elektronisk overføre oplysningerne til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 7. Told- og skatteforvaltningen skal efter aftale elektronisk overføre registreringen af producenten eller importøren samt ændringer heraf til Dansk Producentansvarssystem.

§ 8. Hvis en producent eller importør ophører med at være producent eller importør af batterier og akkumulatorer, skal producenten eller importøren skriftligt underrette Dansk Producentansvarssystem herom. Dansk Producentansvarssystem er herefter forpligtet til at sikre afregistrering af producenten eller importøren.

Stk. 2. Hvis en producent eller importør ophører med at være producent eller importør af bærbare batterier og akkumulatorer, skal producenten eller importøren tillige lade sig afregistrere hos Erhvervsstyrelsen ved at anvende en digital blanket på www.virk.dk.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen skal efter modtagelse samt registrering af producentens og importørens ophør elektronisk overføre oplysningerne til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen skal efter aftale elektronisk overføre registreringen af producenten eller importørens ophør til Dansk Producentansvarssystem.

§ 9. Distributører må ikke aftage og forhandle batterier og akkumulatorer fra producenter og importører, der ikke har ladet sig registrere efter § 6.
§ 10. Dansk Producentansvarssystem kan træffe afgørelse om, hvorvidt en producent eller importør er omfattet af reglerne om producentansvar efter denne bekendtgørelse, og dermed skal registreres i henhold til § 6.

Indberetningspligt
§ 11. Producenter og importører skal hvert år senest den 31. marts og første gang senest den 31. marts 2010 indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om mængder af industribatterier og -akkumulatorer og bilbatterier og -akkumulatorer fordelt på de i bilag 3 nævnte kategorier, som er markedsført i det foregående kalenderår. Dansk Producentansvarssystem kan yderligere kræve oplyst om den mængde industribatterier og -akkumulatorer og bilbatterier og -akkumulatorer, der forventes markedsført i det pågældende år.

Stk. 2. Producenter og importører, der påbegynder markedsføring af batterier og akkumulatorer efter den 1. januar 2009, skal i forbindelse med registreringen, jf. § 6, indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om mængder af batterier og akkumulatorer fordelt på bærbare batterier og akkumulatorer, industribatterier og -akkumulatorer samt bilbatterier og -akkumulatorer, som forventes markedsført det pågældende kalenderår.

Stk. 3. Rettelser til indberetninger i henhold til stk. 2 skal indberettes for et kalenderår sammen med indberetningerne for det følgende år.

§ 12. Producenter og importører skal hvert år, senest den 31. marts og første gang den 31. marts 2010, oplyse om følgende til Dansk Producentansvarssystem:
1) Tilbagetagningsordninger oprettet i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 45, stk. 6, samt mængden af udtjente batterier og akkumulatorer, der er tilbagetaget via sådanne ordninger det foregående kalenderår fordelt på bærbare batterier og akkumulatorer, industribatterier og akkumulatorer samt bilbatterier og -akkumulatorer.
2) Aftaler indgået efter § 23, stk. 2.
3) Aftaler indgået efter §§ 27 og 33 samt mængden af batterier og akkumulatorer, der er omfattet af aftalen.
4) Mængder af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer afhentet fra de kommunale opsamlingssteder det foregående kalenderår, jf. § 19, stk. 1, eller afhentet andre steder i kommunen i henhold til aftale indgået efter § 23, stk. 2.

Stk. 2. Producenter og importører af bilbatterier og -akkumulatorer skal indberette adresser på modtagepladser, oprettet i henhold til § 29, stk. 1 eller 2, til Dansk Producentansvarssystem, der offentliggør dem på deres hjemmeside. Eventuelle ændringer i indberetningerne skal meddeles Dansk Producentansvarssystem senest 14 dage efter, at ændringen er konstateret.

Stk. 3. Producenter og importører af bilbatterier og akkumulatorer, der påbegynder markedsføring af bilbatterier og -akkumulatorer efter den 1. januar 2009, skal i forbindelse med registreringen, jf. § 6 stk. 2, registrere adresser på modtagepladser i henhold til § 29 til Dansk Producentansvarssystem.

§ 13. Indberetninger i henhold til §§ 11-12 skal ske efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger godkendt af Miljøstyrelsen.
§ 14. Dansk Producentansvarssystem indberetter hvert år senest den 1. juni oplysninger til Miljøstyrelsen om
1) de mængder af batterier og akkumulatorer, som producenter og importører har markedsført i det foregående kalenderår,
2) de mængder af udtjente batterier og akkumulatorer, der er tilbagetaget i det foregående kalenderår,
3) de mængder af udtjente batterier og akkumulatorer, der er sendt til behandling i det foregående kalenderår,
4) den genanvendte mængde og
5) de opnåede genanvendelsesprocenter, jf. § 41.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan fastsætte formen, hvorpå indberetningerne skal ske.

Stk. 3. § 14, stk. 1, nr. 1-3, skal indberettes første gang senest den 1. juni 2010. § 14, stk. 1, nr. 4-5, skal indberettes første gang senest den 1. juni 2011.

§ 15. Dansk Producentansvarssystem kan træffe afgørelse om, hvorvidt markedsførte batterier eller akkumulatorer henhører under kategorien bærbare, industri- eller bilbatterier eller -akkumulatorer. Indberetning og indbetaling for bærbare batterier og akkumulatorer
§ 16. Producenter og importører skal hvert år senest den. 15. februar og første gang senest den 15. februar 2010 digitalt på www.skat.dk indberette oplysninger til told- og skatteforvaltningen om den mængde bærbare batterier og akkumulatorer, som er markedsført i det foregående år, jf. stk. 2-4, fordelt på de i bilag 3 nævnte kategorier.
Stk. 2. Den markedsførte mængde, jf. § 3, stk. 1, nr. 12, opgøres som den mængde af bærbare batterier og akkumulatorer, som producenten eller importøren har
1) erhvervsmæssigt fremstillet,
2) indført fra udlandet,
3) haft på lager ved kalenderårets begyndelse eller
4) tilført lageret som returvare, jf. stk. 3, nr. 5.

Stk. 3. Producenten eller importøren kan ved opgørelsen reducere den markedsførte mængde af bærbare batterier og akkumulatorer med
1) varer til eget forbrug,
2) varer, der udføres af landet,
3) varer, der omforarbejdes til industribatterier og akkumulatorer,
4) varer, der hos producenten eller importøren eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand eller lignende,
5) varer, der returneres til producenten eller importøren, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet betalingen i § 9 u, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, og
6) producentens eller importørens lagerbeholdning af bærbare batterier eller akkumulatorer ved kalenderårets afslutning.

Stk. 4. Producenten eller importøren kan ved opgørelsen derudover reducere den markedsførte mængde af bærbare batterier og akkumulatorer med den mængde af bærbare batterier og akkumulatorer, som er markedsført til en anden virksomhed, og som denne anden virksomhed har udført af landet eller omforarbejdet til industribatterier eller -akkumulatorer.

Stk. 5. Det en forudsætning for fradrag efter stk. 4, at producenten eller importøren fremlægger en erklæring fra den virksomhed, som har udført de bærbare batterier og akkumulatorer af landet eller omforarbejdet dem til industribatterier eller akkumulatorer. Erklæringen skal indeholde oplysninger om virksomhedens CVR-nr., navn og adresse, mængde og type af de udførte eller omforarbejdede batterier, fakturanr. og dato for videresalg eller omforarbejdning, samt dato og nr. på købsfakturaen. Erklæringen skal opbevares som en del af regnskabsdokumentationen.

Stk. 6. Det er en forudsætning for fradrag efter stk. 3, nr. 2 og 3, samt stk. 4, at det er nye og ubrugte bærbare batterier og akkumulatorer, der udføres af landet eller omforarbejdes til industribatterier eller akkumulatorer.

Stk. 7. Producenten eller importøren skal føre et regnskab som grundlag for opgørelsen efter stk. 2-4. Regnskabet føres som en del af det almindelige forretningsregnskab.

Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen skal årligt senest den 15. marts og efter behov elektronisk overføre de indberettede oplysninger, jf. stk. 1, til Dansk Producentansvarssystem.

§ 17. Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal finansiere den kommunale indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer samt udgifter i forbindelse med opkrævning og udbetaling af betaling, herunder etablering af systemer, vedligeholdelse, drift og administration af opkrævning og udbetaling, jf. lov om miljøbeskyttelse § 9 u, stk. 2, 1. pkt.
Stk. 2. Betalingen for den mængde af bærbare batterier og akkumulatorer, som producenten eller importøren har markedsført i det foregående kalenderår, jf. § 16, beregnes på baggrund af beløbet i lov om miljøbeskyttelse § 9 u, stk. 2. Opkrævning samt producenters og importørers indbetaling af beløbet sker digitalt på www.skat.dk én gang årligt og senest den 15. februar.
Stk. 3. Den til enhver tid gældende sats fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk, senest den 1. januar i det kalenderår, de bærbare batterier og akkumulatorer markedsføres.
Stk. 4. Opkrævning foretages af told- og skatteforvaltningen i henhold til reglerne om afgifter i § 2, stk. 1, 3, 4 og 8, samt §§ 3-8, i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv.

Indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer § 18. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der er etableret let tilgængelige indsamlingsordninger for udtjente bærbare batterier og akkumulatorer i borgernes nærhed under hensyn til befolkningstætheden. Dette kan ske ved f.eks. indsamling ved husstanden eller opsætning af batterikuber.

Stk. 2. Enhver kan aflevere udtjente bærbare batterier og akkumulatorer til distributører af bærbare batterier og akkumulatorer, der tilbyder at modtage disse. Distributører må ikke kræve betaling for at modtage udtjente bærbare batterier og akkumulatorer.

Stk. 3. Distributører, der modtager udtjente bærbare batterier og akkumulatorer efter stk. 2, er forpligtet til at benytte indsamlingsordninger oprettet efter stk. 1 eller lov om miljøbeskyttelse § 45, stk. 6.

Stk. 4. Enhver slutbruger er forpligtet til at benytte indsamlingsordninger oprettet af kommunalbestyrelsen eller af distributører, jf. stk. 1 og 2, eller af producenter og importører efter § 45, stk. 6, i lov om miljøbeskyttelse.

§ 19. Kommunalbestyrelsen skal etablere opsamlingssteder for producenters og importørers afhentning af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer og registrere disse elektronisk hos Dansk Producentansvarssystem efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger. Opsamlingsstederne skal være let tilgængelige for køretøjer, der kan laste og losse de indsamlede udtjente bærbare batterier og akkumulatorer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen opretter opsamlingssteder der, hvor der afhentes affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Stk. 3. Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer leverer opsamlingsmateriel til kommunernes opsamlingssteder. Kommunerne er forpligtede til at anvende materiel leveret af producenter og importører.

§ 20. Virksomheder, der producerer og importerer bærbare batterier og akkumulatorer til eget forbrug, jf. § 16, stk. 3, nr. 1, er selv ansvarlige for at særskilt håndtere disse.

Stk. 2. Virksomheder, der tager defekte bærbare batterier og akkumulatorer retur, er selv ansvarlige for at særskilt håndtere disse. Tildelingsordning for udtjente bærbare batterier og akkumulatorer

§ 21. Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal, jf. lov om miljøbeskyttelse

§ 9 u, stk. 1, forholdsmæssigt i forhold til deres markedsandel tilbagetage en forholdsmæssig andel af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer og for egen regning foranstalte særskilt håndtering af disse, jf. §§ 40 og 41.

Stk. 2. Markedsandelen udgør producentens eller importørens årlige andel af de samlede indberettede mængder af markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer det foregående kalenderår, jf. § 16.

Stk. 3. For producenter og importører, der kommer ind på markedet indtil den 31. marts i et kalenderår, udgør producentens eller importørens markedsandel den årlige forventede mængde af markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer det pågældende år, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 4. For producenter og importører, der kommer ind på markedet efter den 31. marts i et kalenderår, beregnes der ikke markedsandel for det igangværende kalenderår. Producentens eller importørens markedsandel i det efterfølgende kalenderår udgør herefter producentens eller importørens årlige andel i henhold til stk. 2, multipliceret med to.

Stk. 5. For producenter og importører, der går ud af markedet i et kalenderår, beregnes markedsandelen det pågældende kalenderår som angivet i stk. 2. Det følgende kalenderår beregnes der ikke markedsandel.

§ 22. Dansk Producentansvarssystem tildeler producenter og importører eller en kollektiv ordning, der repræsenterer producenten eller importøren, jf. § 34, stk. 1, en mængde, jf. § 21, samt eventuelt et eller flere kommunale opsamlingssteder, jf. § 19, hvorfra producenten eller importøren skal afhente udtjente bærbare batterier og akkumulatorer fra de kommunale indsamlingsordninger og foranstalte særskilt håndteret. Tildelingen sker for en nærmere fastlagt periode på grundlag af markedsandelen, jf. § 21, stk. 2-5.

Stk. 2. Ved tildelingen søger Dansk Producentansvarssystem at tildele opsamlingsstederne geografisk rimeligt. Hvis Dansk Producentansvarssystem bestemmer det, har producenter og importører pligt til at afhente tildelte udtjente bærbare batterier og akkumulatorer fra hele landet.

Stk. 3. Dansk Producentansvarssystem meddeler tildelingen af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer til producenter og importører eller kollektive ordninger og offentliggør tildelingen på sin hjemmeside.

Stk. 4. Ved tildelingen i henhold til stk. 1 fratrækkes de mængder af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, producenten eller importøren har tilbagetaget i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 45, stk. 6, det foregående kalenderår, og som er indberettet i henhold til § 12, stk. 1, nr. 1.

Stk. 5. Ved tildelingen i henhold til stk. 1 foretages en efterregulering, der tager højde for, om de mængder, som producenter og importører har tilbagetaget det foregående kalenderår, svarer til det, de var forpligtede til at tilbagetage.

Stk. 6. Ved tildelingen i henhold til stk. 1 foretages en efterregulering, der tager højde for eventuelle fejl i tildelingen for den foregående tildelingsperiode, der er konstateret efter meddelelsen af tildelingen for den foregående tildelingsperiode, og som ikke har ført til en ændret tildeling, jf. stk. 7. Dette gælder hvad enten fejlene skyldes fejlagtige eller manglende indberetninger eller andre fejl i tildelingen, herunder fejl konstateret i forbindelse med klage.

Stk. 7. Hvis der konstateres fejl i tildelingen efter meddelelsen af denne, men før tildelingsperiodens afslutning, kan tildelingen undtagelsesvis ændres, hvis Dansk Producentansvarssystem vurderer, at fejlen har væsentlig økonomisk betydning.

§ 23. Producenter og importører skal afhente tildelte mængder af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, jf. § 22, på opsamlingsstederne, jf. § 19, stk. 1, i henhold til de vilkår, der fremgår af bilag 1, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen og de relevante producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer eller kollektive ordninger, jf. § 34, stk. 4, kan indgå aftale om andre vilkår for afhentning af tildelte udtjente bærbare batterier og akkumulatorer end fastsat i stk. 1, herunder frister for afhentning på opsamlingsstederne og eventuelt ekstraordinær afhentning af tildelte udtjente bærbare batterier og akkumulatorer fra andre steder end opsamlingsstederne.

Stk. 3. Aftaler indgået efter stk. 2 ophører, hvis de strider mod tildelingen i henhold til § 22, stk. 1.

§ 24. Såfremt de tildelte udtjente bærbare batterier og akkumulatorer ikke afhentes i henhold til frister fastsat efter § 23, stk. 1 eller 2, kan Dansk Producentansvarssystem lade tredjemand udføre opgaven for producentens eller importørens regning. Dansk Producentansvarssystem opkræver et beløb svarende til udgiften ved at tilbagetage og særskilt håndtere de udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, som producenten eller importøren skulle have foranstaltet tilbagetaget og særskilt håndteret, samt de administrationsomkostninger, der er forbundet hermed. Udtjente industribatterier og -akkumulatorer

§ 25. Producenter og importører af industribatterier og akkumulatorer skal, jf. lov om miljøbeskyttelse § 9 v, stk. 1, tilbagetage og særskilt håndtere et udtjent industribatteri eller -akkumulator uanset dets kemiske sammensætning og oprindelse, når de markedsfører et nyt industribatteri eller -akkumulator. Producenter og importører er ligeledes forpligtet til at tilbagetage og særskilt håndtere udtjente industribatterier eller -akkumulatorer fra slutbrugeren, hvis producenten eller importøren har markedsført industribatteriet eller -akkumulatoren.

Stk. 2. Distributører af industribatterier og -akkumulatorer kan tilbagetage udtjente industribatterier eller -akkumulatorer fra slutbrugere.

Stk. 3. Distributører, der modtager udtjente industribatterier eller -akkumulatorer efter stk. 2, er forpligtet til at benytte ordninger som nævnt i stk. 1 eller 4.

Stk. 4. Udtjente industribatterier eller akkumulatorer fra husholdninger, som ikke afleveres til producenter eller importører i henhold til stk. 1 af slutbrugere eller distributører, anvises af kommunalbestyrelsen til håndtering efter reglerne i bekendtgørelse om affald.

Stk. 5. Udtjente industribatterier eller akkumulatorer fra erhverv, som ikke afleveres til producenter eller importører i henhold til stk. 1, af slutbrugere eller distributører, skal afleveres til et registreret genanvendelsesanlæg eller en godkendt og registreret virksomhed, der indsamler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald efter reglerne i bekendtgørelse om affald.

Stk. 6. Enhver slutbruger er forpligtet til at benytte ordninger oprettet i henhold til stk. 1, 2, 4 eller 5.
§ 26. Producenter og importører af industribatterier og -akkumulatorer skal sørge for, at batteriet eller akkumulatoren er ledsaget af eller mærket med en oplysning om, hvem der er producent eller importør af batteriet eller akkumulatoren i Danmark, således at slutbrugere eller distributører kan få adgang til denne oplysning. Denne forpligtelse kan opfyldes ved at henvise til en hjemmeside, hvoraf dette fremgår.

Stk. 2. Distributører af industribatterier eller -akkumulatorer er forpligtede til at videregive oplysninger om, hvem der er producent eller importør af industribatteriet eller -akkumulatoren, til slutbrugerne.
§ 27. Producenter og importører og brugere af industribatterier og -akkumulatorer kan uanset § 24 indgå aftaler om, at slutbrugerne finansierer tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente industribatterier og -akkumulatorer, jf. § 9 v, stk. 5, i lov om miljøbeskyttelse. Udtjente bilbatterier og -akkumulatorer

§ 28. Producenter og importører af bilbatterier og -akkumulatorer skal, jf. lov om miljøbeskyttelse § 9 w, stk. 1, i forhold til deres markedsandel for egen regning foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente bilbatterier og -akkumulatorer. Producenter og importører skal oprette ordninger for tilbagetagning i slutbrugernes nærhed, medmindre tilbagetagning sker i forbindelse med de ordninger, der er nævnt i lov om miljøbeskyttelse § 9 q, stk. 1, samt i bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.

§ 29. En kollektiv ordning, der i henhold til § 34, stk. 1, nr. 1, har overtaget forpligtelsen efter lov om miljøbeskyttelse § 9 w, stk. 1, fra producenter og importører af bilbatterier og akkumulatorer, skal sikre, at
1) der er etableret modtagepladser højst 25 km fra centrum af byer med mere end 20.000 indbyggere, og
2) alle slutbrugere af udtjente bilbatterier eller -akkumulatorer kan aflevere dem til en modtageplads inden for en afstand på højst 50 km.

Stk. 2. Producenter og importører af bilbatterier og -akkumulatorer, der ikke deltager i en kollektiv ordning, er forpligtet til at sikre, at slutbrugere af udtjente bilbatterier og -akkumulatorer kan aflevere dem
1) til enhver distributør, der sælger bilbatterier og -akkumulatorer fremstillet eller importeret af producenten eller importøren, eller
2) til en modtageplads højst 50 km fra salgsstedet.

§ 30. Kommunalbestyrelsen kan etablere indsamlingsordninger for udtjente bilbatterier og akkumulatorer fra husholdninger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelser, der modtager udtjente bilbatterier eller -akkumulatorer efter stk. 1, skal aflevere disse til producenter og importører i henhold til § 28 eller til en indsamler af bilbatterier og - akkumulatorer, der er godkendt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse.

§ 31. Distributører af bilbatterier og -akkumulatorer samt skrotnings-, genanvendelses- og autoophugningsvirksomheder kan tilbagetage udtjente bilbatterier og -akkumulatorer fra slutbrugere.

Stk. 2. Distributører af bilbatterier og -akkumulatorer samt skrotnings-, genanvendelses- og autoophugningsvirksomheder, der modtager udtjente bilbatterier og -akkumulatorer efter stk. 1, er forpligtet til at benytte ordninger oprettet i henhold til §§ 14 eller 16, eller til at benytte en indsamler af bilbatterier og - akkumulatorer, der er godkendt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse.

§ 32. Enhver slutbruger er forpligtet til at benytte ordninger oprettet i henhold til §§ 28-31, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Slutbrugere af bilbatterier og -akkumulatorer fra erhvervsmæssige køretøjer kan aflevere udtjente bilbatterier og -akkumulatorer til en indsamler af bilbatterier og -akkumulatorer, der er godkendt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 3. Producenter og importører og brugere af bilbatterier og -akkumulatorer fra erhvervsmæssige køretøjer, kan indgå aftaler om, at slutbrugerne finansierer tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente bilbatterier og -akkumulatorer, jf. lov om miljøbeskyttelse § 9 w, stk. 5.

§ 33. Producenter og importører af bilbatterier og -akkumulatorer skal sørge for, at batteriet eller akkumulatoren er ledsaget af eller mærket med en oplysning om, hvem der er producent eller importør af batteriet eller akkumulatoren i Danmark, således at slutbrugere eller distributører kan få adgang til denne oplysning. Denne forpligtelse kan opfyldes ved at henvise til en hjemmeside, hvoraf dette fremgår.

Stk. 2. Distributører af bilbatterier eller -akkumulatorer er forpligtede til at videregive oplysninger om, hvem der er producent eller importør af bilbatteriet eller -akkumulatoren, til slutbrugerne. Kollektive ordninger

§ 34. En kollektiv ordning kan overtage følgende forpligtelser fra producenter og importører:
1) Forpligtelser i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 9 u, stk. 1, § 9 v, stk. 1, § 9 w, stk. 1, og § 9 x, stk. 2, jf. § 9 z, stk. 1.
2) Registrering og indberetning af oplysninger, jf. § 6, §§ 11-13 og § 43.
3) Informationsforpligtelser i henhold til §§ 37-38.

Stk. 2. En kollektiv ordning skal registrere producenter eller importører efter § 6 enkeltvis og indberette oplysninger efter § 11 pr. producent eller importør.

Stk. 3. Hvis den kollektive ordning ikke opfylder forpligtelsen på vegne af de producenter og importører, der er medlemmer af ordningen, skal de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte forpligtelser opfyldes af den enkelte producent eller importør. I så fald tildeles hver producent og importør af bærbare batterier og akkumulatorer udtjente bærbare batterier og akkumulatorer i overensstemmelse med § 22, stk.1.

Stk. 4. En kollektiv ordning kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen efter § 23, stk. 2.

Stk. 5. En kollektiv ordning skal oplyse producenter og importører, der er medlemmer af ordningen, om, at indberetningsforpligtelserne over for Dansk Producentansvarssystem i henhold til §§ 11-12 ifølge denne bekendtgørelse skal ske årligt.

§ 35. En kollektiv ordning skal sikre, at enhver producent eller importør skal have lige adgang til at deltage i den kollektive ordning, herunder skal der tages hensyn til producentens eller importørens markedsandel.

§ 36. En kollektiv ordning skal, for at forpligtelserne nævnt i § 34, stk. 1, kan overdrages til den kollektive ordning, oprettes i Producentregistret med angivelse af navnet på ordningen, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Informations- og oplysningspligt

§ 37. Producenter, importører og distributører skal i salgs- og informationsmateriale, herunder i vejledninger eller på salgsstedet, oplyse slutbrugere af batterier og akkumulatorer om følgende:
1) De potentielle virkninger for miljøet og menneskers sundhed af de stoffer, der benyttes i batterier og akkumulatorer.
2) Hensigtsmæssigheden i ikke at bortskaffe udtjente batterier og akkumulatorer sammen med usorteret husholdningsaffald og af at deltage i de særskilte indsamlingsordninger for at lette behandling og genanvendelse.
3) De indsamlings- og genanvendelsesordninger, de har til rådighed.
4) Slutbrugernes rolle i forbindelse med genanvendelse af udtjente batterier og akkumulatorer.
5) Betydningen af symbolet, der viser en overstreget skraldespand, og de kemiske betegnelser Hg, Cd og Pb, jf. bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer § 6, stk. 1 og 2.

§ 38. Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal afholde offentlige oplysningskampagner om indsamling, behandling og genanvendelse af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer, jf. § 9 x, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 2. Forpligtelsen i henhold til stk. 1 skal opfyldes på følgende måde, jf. dog stk. 3:
1) Producenter eller importører, der markedsfører mindre end 1.000 kg bærbare batterier eller akkumulatorer årligt, skal som minimum afholde offentlige oplysningskampagner med en informationsværdi svarende til fremstilling af A4 pjecer, som til enhver tid skal udleveres hos de distributører, der sælger producentens eller importørens bærbare batterier eller akkumulatorer.
2) Producenter eller importører, der markedsfører mere end 1.000 kg men mindre end 10.000 kg bærbare batterier eller akkumulatorer, skal ud over forpligtelsen i nr. 1 som minimum afholde offentlige oplysningskampagner med en informationsværdi svarende til indrykning af en annonce i et landsdækkende dagblad eller lignende, svarende til en hel side (A3) en gang årligt.
3) Producenter eller importører, der markedsfører mere end 10.000 kg bærbare batterier eller akkumulatorer, skal ud over forpligtelserne i nr. 1 og 2 for hver påbegyndt 10.000 kg markedsførte bærbare batterier eller akkumulatorer afholde offentlige oplysningskampagner med en informationsværdi svarende til indrykning af en annonce i et landsdækkende dagblad eller lignende, svarende til en halv side en gang årligt.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan tillade, at stk. 2 fraviges, hvis producenter og importører, der tilsammen markedsfører mindst 1.000.000 kg bærbare batterier og akkumulatorer, har indgået aftale om en fælles kampagne samt om omfanget og arten af kampagnemateriale, der skal produceres i løbet af et kalenderår. Tilladelse kan gives, hvis Miljøstyrelsen vurderer, at den aftalte fælles kampagne har mindst samme informationsværdi som de omfattede producenters og importørers forpligtelser efter stk. 2. Fjernelse af udtjente batterier og akkumulatorer § 39. Udstyr, hvori batterier og akkumulatorer er indbyggede, skal udformes på en sådan måde, at udtjente batterier og akkumulatorer uden videre kan fjernes. Hvis de ikke let kan fjernes af slutbrugeren, skal udstyret udformes på en sådan måde, at udtjente batterier og akkumulatorer let kan fjernes af kvalificerede fagfolk, som er uafhængige af fabrikanten.

Stk. 2. Udstyr, hvori batterier og akkumulatorer er indbyggede, skal ledsages af en vejledning, der beskriver, hvordan batteriet eller akkumulatoren kan fjernes på en sikker måde, enten af slutbrugeren eller af kvalificerede fagfolk, som er uafhængige af fabrikanten. Vejledningen skal også oplyse slutbrugeren om arterne af de batterier eller akkumulatorer, der er indbygget i apparatet, hvis det er nødvendigt.

Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, når vedvarende elektricitetsforsyning er nødvendig af hensyn til sikkerheden eller ydeevnen eller af medicinske grunde eller for at bevare dataintegriteten, og en vedvarende forbindelse mellem udstyret og batteriet eller akkumulatoren derfor er nødvendig.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis der for særlige typer af udstyr eller produkter er fastsat regler om, hvordan batterier og akkumulatorer skal kunne fjernes, eller at batteriet eller akkumulatoren ikke skal kunne fjernes.

Særskilt håndtering og genanvendelse

§ 40. Det påhviler producenter og importører samt enhver, der er i besiddelse af udtjente batterier og akkumulatorer, at håndtere disse miljømæssigt forsvarligt, således at krav til behandlingen, jf. stk. 2-4, kan overholdes.

Stk. 2. Enhver, der behandler udtjente batterier og akkumulatorer, skal oprette ordninger til behandling og genanvendelse under anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

Stk. 3. Genanvendelse eller anden nyttiggørelse af udtjente batterier og akkumulatorer skal mindst omfatte udtagning af al væske.

Stk. 4. Behandling og enhver oplagring, herunder midlertidig oplagring, på behandlingsvirksomheder skal finde sted enten på arealer med impermeabel belægning og passende vejrfast overdækning eller i egnede beholdere med låg.

§ 41. Det påhviler producenter og importører samt enhver, der behandler indsamlede udtjente batterier og akkumulatorer, at genanvendelsesprocesser for behandling af udtjente batterier og akkumulatorer fra den 26. september 2010 mindst når op på følgende genanvendelseseffektivitetssatser:
1) Genanvendelse af mindst 65 % af gennemsnitsvægten af blysyrebatterier og -akkumulatorer, herunder genanvendelse af blyindholdet i så høj en grad, det er teknisk gennemførligt, uden at omkostningerne bliver uforholdsmæssigt store.
2) Genanvendelse af mindst 75 % af gennemsnitsvægten på nikkelcadmiumbatterier og -akkumulatorer, herunder genanvendelse af cadmiumindholdet i så høj en grad, det er teknisk gennemførligt, uden at omkostningerne bliver uforholdsmæssigt store.
3) Genanvendelse af mindst 50 % af gennemsnitsvægten af andre udtjente batterier og akkumulatorer.

§ 42. Det er forbudt at bortskaffe udtjente batterier og akkumulatorer ved deponering eller forbrænding. Restprodukter fra batterier og akkumulatorer, der har gennemgået både behandling og genanvendelse i overensstemmelse med §§ 40-41, kan dog bortskaffes ved deponering eller forbrænding i henhold til gældende regler.

§ 43. Producenter og importører skal hvert år senest den 31. marts, og første gang den 31. marts 2011 for så vidt angår punkt 3 og 4, oplyse følgende til Dansk Producentansvarssystem:
1) Hvilke behandlingsvirksomheder der har behandlet de udtjente batterier og akkumulatorer.
2) Mængden af udtjente batterier og akkumulatorer der er sendt til behandling, fordelt på behandlingsvirksomheder.
3) Genanvendelsesprocenter for de enkelte behandlingsvirksomheder.
4) Den genanvendte mængde fordelt på de enkelte behandlingsvirksomheder.

Stk. 2. Indberetning i henhold til stk. 1 skal fordeles på følgende, jf. § 41:
1) Blysyrebatterier og -akkumulatorer.
2) Nikkelcadmiumbatterier og -akkumulatorer.
3) Andre udtjente batterier og akkumulatorer.

Stk. 3. Producenter og importører skal på anmodning fra Miljøstyrelsen og Dansk Producentansvarssystem fremlægge dokumentation for de indberettede oplysninger, jf. stk. 1 og 2.

Gebyrer

§ 44. For registrering i Producentregistret, jf. § 6, betales et engangsgebyr på 1000 kr. pr. producent eller importør til Dansk Producentansvarssystem. Hvis producenten eller importøren allerede er registreret i Producentregistret i henhold til bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, skal der betales et gebyr på 500 kr.
Stk. 2. For administration af tildelingsordningen, jf. § 22, betaler producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer et årligt gebyr. Gebyret beregnes i forhold til den mængde bærbare batterier og akkumulatorer, der er markedsført i det foregående kalenderår. Hvis en nyregistreret producent eller importør ikke har markedsført batterier og akkumulatorer i det foregående kalenderår, beregnes et årligt gebyr i forhold til den mængde bærbare batterier og akkumulatorer, der forventes markedsført af den pågældende producent eller importør det pågældende kalenderår. Hvis den markedsførte mængde afviger fra den oplyste forventede mængde, reguleres gebyret det efterfølgende kalenderår med det beløb, der svarer til differencen.

Stk. 3. For øvrige administrative opgaver, som Dansk Producentansvarssystem udfører i henhold til denne bekendtgørelse, betaler alle producenter eller importører et årligt gebyr. Gebyret beregnes i forhold til den mængde batterier og akkumulatorer, der er markedsført i det foregående kalenderår. Hvis en nyregistreret producent eller importør ikke har markedsført batterier og akkumulatorer i det foregående kalenderår, betales et årligt gebyr for den mængde batterier og akkumulatorer, der forventes markedsført af den pågældende producent eller importør det pågældende kalenderår. Hvis den markedsførte mængde afviger fra den oplyste forventede mængde, reguleres gebyret med det beløb, der svarer til differencen.

Stk. 4. Gebyrerne nævnt i stk. 2-3, udgør samlet mindst 250 kr. årligt.

Stk. 5. Hvis en producent eller en importør eller en kollektiv ordning giver anledning til ekstra administration i forbindelse med tildelingsordningen, jf. stk. 2, opkræves der særskilt gebyr for den anvendte tid.

§ 45. Gebyrerne skal svare til de faktiske omkostninger, som Dansk Producentansvarssystem har i forbindelse med udførelsen af opgaver efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Gebyrerne opkræves af Dansk Producentansvarssystem.

Stk. 3. Miljøstyrelsen fastsætter årligt gebyrsatser anført i § 44, stk. 2-3 og 5 på baggrund af budget og indstilling om gebyrstørrelse fra Dansk Producentansvarssystem. Dansk Producentansvarssystem offentliggør gebyrsatserne på sin hjemmeside.

Tilsyn og klage

§ 46. Miljøstyrelsen fører tilsyn med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører dog tilsyn med § 18, stk. 3 og 4, § 25, stk. 3-6, § 31, stk. 2, § 32 og

§§ 40-42.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen fører tilsyn med indberetning, indbetaling og opkrævning, jf. §§ 16-17, og varetager den myndighedsmæssige administration som følge af § 110 a, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse.

§ 47. Afgørelser truffet af Dansk Producentansvarssystem kan påklages til Miljøstyrelsen, jf. lov om miljøbeskyttelse § 9 ø, stk. 3.

Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for de sager, hvori der træffes afgørelse af Dansk Producentansvarssystem i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter § 38, stk. 3, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Afgørelser truffet af told- og skatteforvaltningen efter denne bekendtgørelse kan påklages til Landsskatteretten efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 11. Straffebestemmelser

§ 48. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der
1) markedsfører batterier og akkumulatorer uden at have ladet sig registrere efter §§ 5-7,
2) aftager og forhandler batterier og akkumulatorer i strid med § 9,
3) undlader at indberette oplysninger eller afgiver urigtige oplysninger eller vildledende oplysninger i henhold til §§ 11-13,
4) undlader at indberette oplysninger eller indberetter urigtige eller vildledende oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter § 16,
5) undlader at benytte indsamlings- eller anvisningsordninger i henhold til § 18, stk. 3 og 4, § 25, stk. 3-6, § 31, stk. 2, og § 32,
6) undlader at levere opsamlingsmateriel til kommunerne, jf. § 19, stk. 3,
7) undlader at særskilt håndtere, jf. § 20,
8) undlader at afhente tildelte udtjente bærbare batterier og akkumulatorer efter § 22, eller undlader at overholde fastsatte vilkår for afhentningen efter § 23,
9) undlader at tilbagetage og særskilt håndtere, jf. § 25, stk. 1, og § 28,
10) undlader at lade industribatterier og -akkumulatorer være ledsaget af eller mærket med oplysning om, hvem der er producent eller importør, jf. § 26, stk. 1,
11) undlader at videregive oplysninger om, hvem der er producent eller importør efter § 26, stk. 2, og § 33, stk. 2,
12) undlader at etablere modtagepladser i overensstemmelse med § 29,
13) undlader at give oplysninger i henhold til § 33, stk. 1, § 34, stk. 5, og § 37,
14) undlader at opfylde forpligtelserne i § 35,
15) undlader at afholde offentlige oplysningskampagner i henhold til § 38,
16) konstruerer udstyr i strid med § 39, stk. 1,
17) undlader at lade udstyr, hvori batterier og akkumulatorer er indbyggede, være ledsaget af en vejledning, jf. § 39, stk. 2,
18) håndterer udtjente batterier og akkumulatorer i strid med § 40,
19) ikke opfylder genanvendelseseffektivitetssatserne i § 41,
20) bortskaffer udtjente batterier og akkumulatorer ved deponering eller forbrænding, jf. § 42, eller
21) undlader at opfylde oplysningsforpligtelserne i § 43.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er
1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller
2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 49. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1186 af 7. december 2009 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer ophæves med undtagelse af § 49, stk. 2.


Miljø- og Fødevareministeriet, den 7. december 2015

P.M.V.
Paola Perotti
Kontorchef
/ Michel Schilling 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 266, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/56/EU af 20. november 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer for så vidt angår markedsføring af bærbare cadmiumholdige batterier og akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj, og af knapcellebatterier med lavt kviksølvindhold, og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2009/603/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 329, side 5, og Kommissionens beslutning 2008/763/EF af 29. september 2008 om fastlæggelse af en fælles metode for beregning af det årlige salg af bærbare batterier og akkumulatorer til slutbrugere i henhold til artikel 10, stk. 4, litra b, i direktiv 2006/66/EF, EU-Tidende 2008, nr. L 262, side 39.

 

 

 

Foreningen  ReturBat ®