Vejledning til bekendtgørelse 1217

Batterier og akkumulatorer

Ny bekendtgørelse om producentansvar for batterier og akkumulatorer 

Pr. 1. januar 2009 træder 
bekendtgørelse nr. 1217 af 11. december 2008 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer i kraft. Bekendtgørelsen implementerer dele af EU's batteridirektiv (direktiv 2006/66/EF) og omhandler reglerne om producentansvar for producenter og importører af batterier og akkumulatorer.

Direktivet indeholder yderligere regler om krav til indhold af visse farlige stoffer samt mærkning af batterier. Disse regler fremgår af bekendtgørelse nr. 943 af 23. september 2008 om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer. Denne bekendtgørelse trådte i kraft 26. september 2008.

Nedenfor redegøres i korte træk for, hvorledes reglerne om producentansvaret skal forstås, hvem der bliver forpligtet etc.

Indledningsvist skal det bemærkes, at producentansvaret gælder både for producenter og importører af batterier og akkumulatorer. Den, der bliver ansvarlig efter bekendtgørelsens regler, er den, der markedsfører batteriet 1. gang i Danmark, dvs. den i Danmark, der 1. gang erhvervsmæssigt stiller et batteri til rådighed eller overdrager det til 3. mand mod eller uden vederlag i Danmark, herunder ved import til Danmark.

Der sondres mellem tre typer af batterier og akkumulatorer: bærbare batterier og akkumulatorer, industribatterier og -akkumulatorer og bilbatterier og -akkumulatorer.

Bærbare batterier og akkumulatorer er batterier og akkumulatorer, der
a) er forseglede,
b) kan være håndholdte, og
c) ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

Eksempler på bærbare batterier og akkumulatorer er AA- og AAA-batterier, og batterier, der anvendes af forbrugere eller fagfolk i fx mobiltelefoner, bærbare computere, batteridrevet håndværktøj, legetøj og hussholdningsapparater såsom elektriske tandbørster, barbermaskiner og håndholdte støvsugere Herunder lignende udstyr, der anvendes i skoler, forretninger, restauranter, lufthavne, kontorer eller hospitaler). Listen er ikke udtømmende.

Industribatterier og -akkumulatorer er batterier og akkumulatorer der ude-lukkende er udviklet til industrielle eller erhvervsmæssige formål eller anvendes i enhver form for elektrisk køretøj.

Som eksempler på industribatterier og -akkumulatorer kan nævnes batterier og akkumulatorer, der anvendes til nød- eller backup-strømforsyning på hospitaler, i lufthavne eller kontorer, i tog eller fly, på off-shore olieplatforme eller i fyrtårne. Eksempler kan også være batterier og akkumulatorer, der udelukkende er beregnet til håndholdte betalingsterminaler i forretninger og restauranter, stregkodescannere i forretninger, professionelt videoudstyr til tv-kanaler og professionelle studier, minelamper og dykkerlamper fastgjort til minehjelme og dykkerhjelme til fagfolk, backup-batterier og samt andre vedvarende energianvendelser. Industribatterier
og -akkumulatorer omfatter også batterier og akkumulatorer, der anvendes i elektriske køretøjer som f.eks. biler, kørestole, cykler, lufthavnskøretøjer og
automatiske transportkøretøjer. Listen er ligeledes ikke-udtømmende.

Bilbatterier og -akkumulatorer er batterier og akkumulatorer, der leverer strøm til startmotor, lygter og tændingsanlæg i biler.

Kommunernes rolle pr. 1. januar 2009 i forbindelse med producentansvaret for batterier og akkumulatorer gennemgås i dette brev fra Miljøstyrelsen til kommunerne af 18. december 2008.

Nogle af reglerne i bekendtgørelsen er fælles for alle typer af batterier og akkumulatorer mens andre alene vedrører én af de tre typer.

1. Krav til producenter og importører af alle typer af batterier og akkumulatorer:

1.1. Registrering

1.2. Indberetning

1.3. Gebyrer

1.4. Informationspligt

1.5. Kollektive ordninger

1.6. Særskilt håndtering

1.7. Fjernelse af udtjente batterier og akkumulatorer

2. Bærbare batterier og akkumulatorer:

2.1. Indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer i borgernes nærhed

2.2. Tildelingsordning for bærbare batterier og akkumulatorer

2.3. Afhentningsvilkår for bærbare batterier og akkumulatorer

2.4. Offentlige oplysningskampagner

3. Industribatterier og -akkumulatorer

4. Bilbatterier og -akkumulatorer


1. Krav til producenter og importører af alle typer af batterier og akkumulatorer.
1.1. Registrering
Alle producenter og importører, der markedsfører batterier og akkumulatorer, skal registrere sig hos Dansk Producentansvarssystem senest den 31. marts 2009. De oplysninger, der skal gives til Dansk Producentansvarssystem, er angivet i bekendtgørelsens bilag 2, og det drejer sig om oplysninger om navn, adresse, CVR-nr., hvorvidt producentansvaret opfyldes kollektivt eller individuelt, hvilken type batterier og akkumulatorer man markedsfører mv.

Producenter og importører, der påbegynder markedsføring af batterier og akkumulatorer i Danmark efter 1. januar 2009, skal registrere sig senest 14 dagen inden markedsføring påbegyndes.

Distributører (dvs. forhandlere af batterier og akkumulatorer, der sælger til slutbrugere) må ikke aftage og forhandle batterier og akkumulatorer fra pro-ducenter og importører, der ikke er registrerede hos Dansk Producentan-svarssystem.

1.2. Indberetning
Udover registreringen skal producenter og importører årligt indberette følgende til Dansk Producentansvarssystem:

1. Markedsførte mængder (i kg) batterier og akkumulatorer i det foregående kalenderår.

I 2009 skal producenter og importører dog indberette de mængder batterier og akkumulatorer, som de forventer at markedsføre i 2009. Det samme gælder for producenter og importører, der påbegynder markedsføring af batterier og akkumulatorer i løbet af et kalenderår.

Fra 2010 er det de markedsførte mængder fra 2009, der skal indberettes osv.

Ændringer i forhold til indberetningerne skal meddeles Dansk Producentan-svarssystem senest 14 dage efter, at ændringen er konstateret.

Indberetningsfristen er 31. marts 2009 for eksisterende producenter og im-portører.

Indberetningen af de markedsførte mængder skal attesteres af producen-tens eller importørens revisor fra 2010. Dette krav gælder dog ikke, hvis producenten eller importøren alene omsætter batterier og akkumulatorer for højst 500.000 kr. årligt.

Indberetninger af markedsførte mængder bærbare batterier og akkumulato-rer vil fra sommeren 2009 skulle ske til SKAT i forbindelse med opkrævning af betaling af beløbet nævnt i miljøbeskyttelseslovens § 9 u, stk. 2. Regler herom vil blive udfærdiget i foråret 2009. Det forventes dog, at indberetnin-gerne af markedsførte mængder bærbare batterier og akkumulatorer vil skulle ske månedligt. Der vil i den forbindelse også blive set på reglerne omkring revisorerklæring mv., således at samtlige regler tilpasses det nye system.

2. Tilbagetagne mængder (i kg) udtjente batterier og akkumulatorer til-bagetaget det foregående kalenderår.

3. Tilbagetagningsordninger oprettet i henhold til miljøbeskyttelseslo-vens § 45, stk. 5.

4. Aftaler indgået mellem kommuner og producenter og importører vedrørende afhentning af bærbare batterier og akkumulatorer i hen-hold til bekendtgørelsens § 8, stk. 2.

5. Aftaler indgået at mellem producenter eller importører af industribat-terier eller af bilbatterier og akkumulatorer fra erhvervsmæssige kø-retøjer om anden finansiering af håndteringen, jf. bekendtgørelsens §§ 12 og 18.

6. Adresser på modtagepladser for så vidt angår producentansvar for bilbatterier og -akkumulatorer.

1.3. Gebyrer
For registrering i Dansk Producentansvarssystem skal producenter og im-portører betale et gebyr. Gebyret er på 1.000 kr., og hvis producenten eller importøren allerede er registreret i forbindelse med producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr er det 500 kr.

Yderligere skal der betales gebyr pr. kg markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer for administration af tildelingsordningen, som alene vedrører producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer.

Herudover betales et administrationsgebyr for alle typer af batterier og ak-kumulatorer, som ligeledes beregnes på baggrund markedsførte mængder batterier og akkumulatorer.

Gebyrerne skal dække Dansk Producentansvarssystems udgifter til at ad-ministrere ordningen.

Gebyrerne fastsættes af Miljøstyrelsen og offentliggøres på Dansk Produ-centansvarssystems hjemmeside.

1.4. Informationspligt
Alle producenter og importører (og distributører af batterier og akkumulatorer) skal i salgs- og informationsmateriale give slutbrugere diverse oplysnin-ger om batteriers og akkumulatorers virkninger på miljøet, genanvendelsesmuligheder etc., se bekendtgørelsens § 33.

Det er anført i bekendtgørelsen, at det skal forklares, hvad betydningen af de kemiske symboler Hg, Cd og Pb er. Dette skal alene ske, hvis batteriet eller akkumulatoren indeholder et af de nævnte stoffer, se nærmere om kravene hertil i bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer .

1.5. Kollektive ordninger
En kollektiv ordning er en privatretlig sammenslutning af producenter og importører, som varetager disses forpligtelser på nogle af områderne for producentansvar.

Producenter og importører kan således indgå i kollektive ordninger, der på vegne af producenterne og importørerne herefter kan overtage følgende forpligtelser:
1. Tilbagetagning og håndtering af batterier og akkumulatorer
2. Registrering og indberetning af oplysninger til Dansk Producentansvarssystem
3. Informationsforpligtelser i henhold til bekendtgørelsens §§ 33 (slut-burgeroplysninger) og 34 (offentlige oplysningskampagner - kun forpligtelse for producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer).

En kollektiv ordning er ikke en offentlig myndigheder, og det er således en privatretlig aftale mellem den kollektive ordning og producenten eller impor-tøren, der regulerer forholdet mellem de to parter. Således kan de kollektive ordninger, hvis dette aftales, kræve indberetninger fra deres medlemmer oftere end det kræves i bekendtgørelsen. Ligeledes kan det aftales, at de kollektive ordninger kræver et samlet beløb af medlemmerne som dækker både gebyrer til Dansk Producentansvarssystem samt affaldshåndteringen. Beløbet fastsættes ikke af Miljøstyrelsen men fastsættes af den kollektive ordning på baggrund af beregninger af de samlede omkostninger af de op-gaver, som de kollektive ordninger påtager sig på vegne af producenter og importører.

1.6. Særskilt håndtering og genanvendelse
Alle producenter og importører samt enhver, der håndterer udtjente batterier og akkumulatorer, skal sørge for, at batterierne og akkumulatorerne behandles forsvarligt. Der er særlige krav til håndteringen af de udtjente batterier og akkumulatorer i bekendtgørelsens §§ 36-38, herunder må udtjente batterier og akkumulatorer ikke bortskaffes ved deponering eller forbræn-ding.

Pr. 2010 vil der være krav om at opnå særlige genanvendelseseffektivitetssatser for genanvendelsen af batterier og akkumulatorer, se særligt § 37.

1.7. Fjernelse af udtjente batterier og akkumulatorer
Elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder batterier og akkumulatorer, skal konstrueres på en sådan måde, at udtjente batterier og akkumulatorer uden videre kan fjernes enten under udstyrets levetid, hvis udstyrets levetid er længere end batteriet eller akkumulatoren, eller senest, når udstyrets levetid er slut.

Dette gælder ikke, hvis der er særlige regler, der foreskriver, at batterier og akkumulatorer ikke må kunne udtages, fx i legetøj til mindre børn.

Elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder batterier og akkumulatorer, skal ligeledes ledsages af en vejledning, der viser, hvorledes batteriet eller akkumulatoren skal fjernes på en sikker måde.  Af vejledningen skal det fremgå, om slutbrugeren selv kan fjerne batteriet eller akkumulatoren, eller om dette skal ske hos en professionel og om det er farligt at fjerne batteriet eller akkumulatoren på en anden måde end beskrevet i vejledningen.

2. Bærbare batterier
Bærbare batterier og akkumulatorer er batterier og akkumulatorer, der
1) er forseglede,
2) kan være håndholdte, og
3) ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

2.1. Indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer i borgernes nærhed
Bærbare batterier og akkumulatorer skal indsamles af kommunerne i borgernes nærhed, hvilket kan ske ved husstandsindsamling eller ved opstilling af batterikuber mv.

Producenter og importører af bærbare batterier skal for denne indsamling betale 2,70 kr. pr. kg markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer. Betalingen kommer til at blive opkrævet at SKAT. De mere specifikke regler herom, herunder registrerings- og løbende indberetningspligt overfor SKAT vil blive fastsat i bekendtgørelsen efterfølgende, da dette kræver en særskilt hjemmel i miljøbeskyttelsesloven. Af den grund, vil den først opkrævning af afgiften først ske omkring juni eller juli 2009, hvor der så betales for perio-den 1. januar 2009 og frem til opkrævningsdatoen.

Det forventes, at indberetning om markedsførte mængder samt betaling skal ske månedligt til SKAT, ligesom det sker ved andre punktafgifter.

De oplysninger, som producenterne skal give til SKAT i stedet for til Dansk Producentansvarssystem, er alene selve registreringen og indberetninger om markedsførte mængder. Oplysningerne som SKAT får, bliver videregivet til Dansk Producentansvarssystem, og de producenter, der allerede er regi-streret i Dansk Producentansvarssystem, når reglerne om registrering og indberetning træder i kraft, vil få overført deres oplysninger til SKAT, så der ikke skal ske dobbelt registrering og indberetning.

2.2. Tildelingsordning for bærbare batterier og akkumulatorer
Efter den kommunale indsamling tildeles de indsamlede batterier til produ-center og importører efter deres markedsandel. Det er Dansk Producentan-svarssystem, der står for at administrere tildelingsordningen, og de mere detaljerede regler for udregningen af markedsandelen kan ses i bekendtgø-relsens § 6. Markedsandelen beregnes på samme måde som beregningen, der foretages i forbindelse med tildeling på WEEE-området. Markedsande-len er som udgangspunkt producentens eller importørens årlige andel af de samlede indberettede mængder bærbare batterier og akkumulatorer det foregående år.

Tildelingen sker ved, at producenter og importører, eller de kollektive ord-ninger, der repræsenterer dem, får tildelt x antal kommunale opsamlings-steder for et år alt efter markedsandel og kommunernes forventede mæng-de indsamlede udtjente batterier og akkumulatorer.

Producenterne skal herefter afhente batterierne på de kommunale opsam-lingssteder og foranstalte særskilt håndtering.

Idet en reel tildeling på baggrund af markedsførte mængde først kan ske omkring juni 2009, vil det pr. 1. januar 2009, være de eksisterende kollektive ordninger på WEEE-området, der indsamler de bærbare batterier fra de kommunale opsamlingssteder. Her kan ses et skema over, hvordan de kollektive ordninger har fordelt de kommunale opsamlingssteder  imellem sig pr. 1. januar 2009.

2.3. Afhentningsvilkår for bærbare batterier og akkumulatorer
Det er producenter og importører, der skal levere materiel til kommunerne. Materiellet skal overholde lovgivningsmæssige krav hertil.

Batterierne skal afhentes af producenterne indenfor 3 hverdag (mandag - fredag) mellem kl. 8-16, når der er indsamlet 1000 kg. Dog skal der mini-mum ske afhentning hvert halve år.

Emballage, som batterierne afleveres i fx fra husstandene, skal ikke fjernes af kommunerne. De 1000 kg er altså inkl. eventuelle plastposer mv., som batterierne er afleveret i.

Kommunerne og de relevante producenter og importører eller kollektive ordninger kan aftale andre afhentningsvilkår end ovenstående.

2.4. Offentlige oplysningskampagner
Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal af-holde offentlige oplysningskampganer. De nærmere regler herom fremgår af bekendtgørelsens § 34.

3. Industribatterier og -akkumulatorer
Industribatterier og -akkumulatorer er batterier og akkumulatorer der ude-lukkende er udviklet til industrielle eller erhvervsmæssige formål eller an-vendes i enhver form for elektrisk køretøj.

Således kan et batteri i en boremaskine, som anvendes af en erhvervsdri-vende, ikke anses for at være et industribatteri- eller akkumulator, idet bat-teriet ikke udelukkende er udviklet til industrielt formål.

Det er altså formålet med fremstillingen af batteriet eller akkumulatoren, der skal ses på, og ikke hvem der anvender batteriet (erhverv eller privat).

Industribatterier eller -akkumulatorer skal tilbagetages af producenter og importører, hvis:
1. Producenten eller importøren markedsfører et nyt industribatteri
2. Producenten eller importøren oprindeligt har markedsført industribat-teriet eller -akkumulatoren. Industribatterier og -akkumulatorer skal være mærket med producentens navn.

Yderligere kan slutbrugeren af udtjente industribatterier eller -akkumulatorer aflevere disse til distributører af industribatterier, der frivilligt ønsker at tilba-getage batterierne, eller slutbrugeren kan få dem anvist til håndtering af kommunen.

4. Bilbatterier og -akkumulatorer
Bilbatterier og -akkumulatorer er batterier og akkumulatorer, der leverer strøm til startmotor, lygter og tændingsanlæg i biler.

Alle producenter og importører af bilbatterier og -akkumulatorer skal oprette modtagepladser for tilbagetagning af udtjente bilbatterier og -akkumulatorer. Kravene til modtagepladsernes placering afhænger af, om producenten eller importøren tilbagetager individuelt eller kollektivt.

Hvis producenten er medlem af en kollektiv ordning, skal der etableres modtagepladser 

·max. 25 km fra byer, med mere end 20.000 indbyggere og

·alle slutbrugere skal kunne aflevere udtjente bilbatterier inden for en afstand af 50 km.

Hvis producenten ikke er medlem af en kollektiv ordning skal slutbrugeren kunne aflevere batteriet:

·til enhver distributør, der sælger 'producentens bilbatterier', eller

·til en modtageplads højst 50 km fra slagsstedet

Yderligere kan kommuner og distributører, værksteder, genanvendelses-virksomheder mv. tilbagetage bilbatterierne frivilligt. Herefter skal batterierne afleveres til producentordninger eller til virksomheder, der har en miljøgodkendelse til at opbevare og eventuelt håndtere bilbatterier.

Returbat, som indtil 1. januar 2009 bl.a. har varetaget opgaven som register for indsamlere af blybatterier og -akkumulatorer, forventes at fortsætte som en kollektiv ordning for producenter og importører af bilbatterier og akkumulatorer. De producenter og importører, der ikke deltager i kollektive ordninger, skal etablere egne modtagepladser.
 
På nuværende tidspunkt kan behandlingen af bilbatterier og -akkumulatorer betale sig, på grund af høje blypriser, og det er derfor ikke anset for nødvendigt, at fastsætte regler om en tildelingsordning for udtjente bilbatterier og -akkumulatorer. Priserne er dog faldet inden for det seneste stykke tid, og Miljøstyrelsen vil derfor overveje, hvorvidt regler, der sikrer, at alle producenter og importører af bilbatterier og -akkumulatorer får den andel af de udtjente bilbatterier og -akkumulatorer, der svarer til deres markedsandel af markedsførte bilbatterier og -akkumulatorer.

 

 

Foreningen  ReturBat ®