Hvad er en blyakkumulator, og

hvordan er den mærket ?

En blyakkumulator er et såkaldt sekundært batteri der er kendetegnet ved at være genopladeligt. Blyakkumulatorer inddeles i 3 grupper, som bestemmes af anvendelse og dermed teknologisk opbygning. Alle typer blyakkumulatorer findes i mange forskellige dimensioner og farvekombinationer. De viste illustrationer er tegnede ikke målfaste eksempler.  
Startbatterier
Batterier der anvendes til start af biler og andre køretøjermed stempelmotor.
eksempel på personvognsbatteri eksempel på motorcykelbatteri eksempel på lastvognsbatteri
Traktionsbatterier
Batterier til strømforsyningen i elektriske gaffeltrucks, elektriske kørestole, fodervogne og til andet materiel, der kører ved hjælp af elektrisk energi.
eksempel på gaffeltruckbatteri eksempel på batteri til el-drevne køretøjer
Stationære/stand-by batterier
Batterier der sikrer den nødvendige strømforsyning på telefoncentraler, el-værker, EDB-anlæg og mange steder når den normale el-forsyning er ude af drift.
eksempel på batteri til stationærbrug eksempel på ventilreguleret batteri eksempel på enkeltcellebatteri

 

 

Eksplosionsfare ved
op/afladning
Batterisyre er ætsende.
Holdes væk fra
antændelseskilder.
Rygning forbudt
Overhold instruktioner
om af- og påmontering.
Beskyt øjne og hud. Dette produkt skal ind-
samles til genbrug.
PB er grundstofbeteg-
nelsen for bly.
Opbevares utilgængeligt
for børn.
Dette produkt har sepe-
rat indsamlingssystem.

 

 

 
Foreningen  ReturBat ®