Baggrunden for ordningen.

Foreningen  ReturBat®, blev dannet i slutningen af 1993 af producenter og importører af blyakkumulatorer. Foreningens formål var at værne om miljøet ved etablering af et system, der sikrede indsamling og genanvendelse af alle blyakkumulatorer i Danmark.

Fra gammel skrot til nyt igen.

ReturBat®´s indsamlingsordning, blev etableret. Ordningen er baseret på, at der ved salg af alle nye blyakkumulatorer indbetales et miljøgebyr. De indbetalte beløb finansierer alle omkostninger i forbindelse med indsamling og transport til smelteværker, samt til administration og markedsføring af ordningen.

Ordningen var fra starten en succes, og der blev i årene 1994 og 1995 indsamlet og afleveret til genbrug mere end 97 % af alle kasserede blyakkumulatorer i Danmark.

Da Miljøstyrelsen pr. 1.april 1996 indførte en gebyrfinansieret indsamlingsordning, var det indlysende fornuftigt at indlede et samarbejde med ReturBat® , som allerede havde en velfungerende ordning.

Miljøtillæg på nye batterier. Med ikrafttrædelse pr. 1. april 1996 blev der indgået en aftale mellem ReturBat® og Miljø- og Energiministeriet om indsamling og bortskaffelse til genanvendelse af kasserede blyakkumulatorer i Danmark. Basis for denne aftale er ministeriets 2 bekendtgørelser af 4. december 2000:

Ved denne aftale har ReturBat® påtaget sig at forestå driften af ordningen, hvilket bl.a. indebærer registrering af indsamlere, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 1060, afregning og kontrol af tilskud til indsamlere, beregning af indsamlingsprocent samt informationskampagner.

Sikker opbevaring af skrot batterier. Ifølge bekendtgørelse nr. 1638 skal alle virksomheder, der fremstiller eller importerer blyakkumulatorer eller varer, hvori sådanne indgår, anmelde sig til registrering hos Told & Skat og indbetale et gebyr i henhold til takstbladet i bekendtgørelsen.

Gebyrindtægterne må over en periode ikke være højere end nødvendigt til dækning af omkostningerne, der er forbundet med driften af ordningen. Miljøstyrelsen står for alle udbetalinger, som sker til ReturBat®´s sekretariat: Revisorgaarden, Statsautoriseret revisor.

ReturBat´s årsregnskab aflægges til Miljøstyrelsen efter godkendelse af foreningens generalforsamlingsvalgte revisor, Ernst & Young A/S, Statsautoriseret revisor, der kontrollerer regnskabet i henhold til Rigsrevisionens revisionsinstruks.

 

Idag gælder bekendtgørelse 1217 efter indførelse af EU directiv 66/2006 fra 1. januar 2010.

 

Foreningen  ReturBat®